Kategorie hřišť
shield
shield
shield
shield
shield

 

 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

 

Důležitá telefonní čísla:
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR 
156 Městská policie hl.města Prahy 
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

800 131 290 Zelená linka život. prostředí ÚMČ Praha 4
 
Provozovatel: Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b
Vlastník: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b
Provozní doba: říjen - duben od 8.00 do 19.00 hod, květen – září od 8.00 do 20hod
 
Dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 15 let. Dítě do 6 let věku musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby (rodiče, odpovědné osoby) dále jen „dohlížející dospělá osoba“

UŽIVATELŮM JE ZAKÁZÁNO:

1. Vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí;

2. V prostoru dětského hřiště kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku, vnášet zbraně;

3. Využívat hřiště ke komerčním účelům (mimo akce povolené MČ Praha 4);

4. Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu;

5. Vodit či nechat vnikat na dětské hřiště zvířata;

6. Vstupovat do areálu dětského hřiště pokud je sportovní areál uzamčen;

7. Úmyslně poškozovat a znečišťovat zařízení dětského hřiště;

8. Vjíždět do areálu hřiště motorovými prostředky bez povolení MČ Praha 4.

 

KAŽDÝ UŽIVATEL JE POVINEN:

1. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní uživatele, ani sám sebe;

2. V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo;

3. V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně zabránit dítěti vstupu na herní zařízení;

4. Respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště;

5. Udržovat v prostoru hřiště čistotu, odpadky odhazovat do určených sběrných nádob;

6. Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních správci hřiště, nebo jeho provozovateli

 

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba;

Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele;

Porušení povinností tohoto provozního řádu je sankcionováno dle platných právních předpisů. V případě nerespektování provozního řádu si vlastník a provozovatel vyhrazuje právo vykázat uživatele z prostoru dětského hřiště. Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize hracích prvků hřiště. Jakékoliv závady na herních prvcích je nutné oznámit správci hřiště, nebo na bezplatné lince životního prostředí ÚMČ Praha 4 tel.800 131 290

 

Zákaz vstupu psům !

Zákaz kouření a konzumace alkoholu !

                                                                                                                                      

Jste 257499. návštěvník z 257510

Novinky

created by CTECH s.r.o. ©2009